INFORMIRAJTE SE

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacija (Narodne novine, broj 25/13, 85/15 i 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

 

Plin d.o.o., javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja  posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na slijedeća moguće načine:

– putem telefona na broj: 043 531 060

– elektroničkom poštom službeniku za informiranje: lorena@komunalac-garesnica.hr

– poštom na adresu: Plin d.o.o., Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica

– osobno na adresu: Plin d.o.o., Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica, svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2021

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2022

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2023

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Službenik za informiranje:

Lorena Njara

Telefon: 043 531 060

E-mail: lorena@komunalac-garesnica.hr

 

Naknada za pristup informacijama

Plin d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacija i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19.stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 15/14)

Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 14/22)

 

Opći propisi:

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13)
(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj 85/15)
(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj 69/22)
(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_69_1025.html)

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 12/14)
(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 15/14)
(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html)

Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 14/22)
(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_83_1614.html)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija
(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_20_582.html)

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (Narodne novine, broj  67/17)
(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_67_1577.html)

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (Narodne novine, broj: 87/18)
(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_87_1706.html)